Uslovi korišćenja

1. DEFINICIJE I TERMINI

DES – to je komercijalni naziv kompanije ____ d.o.o., srpsko pravno lice, sa sedištem u opštini _____, Ul. _____ br. __, ______. PIB ______. Matični broj ______. Šifra delatnosti ____, website: _______, e-mail: __________, telefon:________

Prodavac - ______.

Kupac – fizičko lice / pravno lice ili bilo koje pravno telo koje vrši porudžbinu onlajn putem u našoj internet prodavnici ili telefonom.

Klijent – fizičko lice / pravno lice koje ima ili dobija pristup sadržaju putem bilo kog sredstva komunikacije koje omogućava EHR 'elektronski, telefonom, itd.' ili na osnovu postojećeg sporazuma.

Korisnik – svaka osoba / pravno lice koje je registrovano na veb sajtu, koje se, uz završeni postupak otvaranja naloga, saglasilo sa uslovima u delu o posebnim uslovima i odredbama na veb sajtu.

Nadimak/ pseudonim – nadimak pod kojim određeni korisnik / klijenti / potrošači mogu da dodaju sadržaj na veb sajt. Informacije vezane za nadimak na korisničkom sajtu / potrošačkom / kupčevom kao "korisničko ime".

Nalog – deo veb sajta koji se sastoji od imejl adrese i šifre koja omogućava kupcima prenos porudžbine i sadrži informacije o klijentu / kupcu i kupčevoj istoriji na sajtu 'porudžbine, fakture, garancije za robu, itd.'

Favoriti – deo naloga koji omogućava kupcima / korisnicima da prave liste.

Lista – favoriti na veb sajtu gde kupac / korisnik može da doda robu koju smatra poželjnom i koju potom može da doda u svoju korpu za kupovinu "moja korpa".

Liste mogu biti: Javne:svaki klijent / kupac može da vidi kupčevu / korisničku listu gde ju je on poslao na društvene mreže 'fejsbuk, tviter i gugl'ili ako pristupite javnom kupčevom / korisničkom profilu na sajtu. Liste su javne, a kupac / korisnik može da ih u svakom trenutku podesi da budu privatne direktno sa svog naloga, u delu ‘’favoriti’’.

Privatne: ove liste može videti samo vlasnik naloga. Kupac / korisnik može da ih u svakom prenutku podesi da budu javne direktno sa svog naloga, u delu ‘favoriti’.

Veb sajt – ________

Porudžbina – elektronski dokument koji predstavlja vid komunikacije između kupca i prodavca kojim kupac preko veb sajta prenosi prodavcu nameru da kupi robu i usluge na veb sajtu.

Roba i usluge – svaki proizvod ili usluga, uključujući dokumenta i usluge pomenute u porudžbini, koje će prodavac isporučeni kupcu kao posledica ugovora.

Kampanja – akcija da se komercijalno izloži određeni broj robe i / ili usluga sa ograničenim zalihama i na unapred definisani ograničen vremenski period koji određuje prodavac.

Ugovor – ugovor na daljinu koji se zaključuje između prodavca i kupca, bez istovremenog fizičkog prisustva prodavca i kupca.

Sadržaj - sve informacije na veb sajtu koje se mogu posetiti, videti ili im se na drugi način može pristupiti putem elektronske opreme;
sadržaj svakog prodavčevog imejla poslatog kupcu putem elektronskog i / ili nekog drugog raspoloživog sredstva komunikacije;

-sve informacije koje su saopštene bilo kojim putem od strane prodavčevog zaposlenog / kupčevog zaposlenog, na osnovu informacija za kontakt koje je on naveo ili nije naveo;

-informacije o robi i / ili uslugama i / ili tarifama prodavca u određenom periodu;

-informacije o robi i / ili uslugama i / ili tarifama treće strane sa kojom prodavac ima sklopljene ugovore o partnerstvu na određeni period;

-podatke o prodavcu ili njegove druge privilegovane podatke.

Komentar – pisana ocena vlasnika ili korisnika proizvoda ili usluge, procena zasnovana na njegovom ličnom iskustvu i sposobnosti da uputi kvalitetne komentare i da kaže da li proizvod ili usluga odgovara ili ne odgovara specifikacijama proizvođača.

Rangiranje – način da se iskaže zadovoljstvo klijenta / korisnika / kupca u pogledu proizvoda. Rangiranje se iskazuje u vidu zvezdica. Svaki proizvod može biti ocenjen od jedne do pet zvezdica. Ovaj stepen zadovoljstva će uvek biti povezan sa pisanim klijentovim / korisničkim / kupčevim komentarom o proizvodu ili usluzi.

Komentar – svrha kritičke ocene ili zapažanja od strane korisnika ili drugi komentari.

Pitanje – obraćanje ostalim korisnicima / klijentima / potrošačima kako bi se dobile informacije o proizvodima ili uslugama na stranici.

Odgovor - pisana informacija koja se šalje korisniku / potrošaču / kupcu koji je postavio pitanje na određenoj stranici proizvoda na veb sajtu. Odgovor je objašnjenje koje nudi klijent / korisnik / kupac drugom korisniku / klijentima / potrošačima u diskusiji.

Dokument – ovi Uslovi i odredbe.

Bilten – označava periodične informacije, isključivo elektronski ili putem elektronske pošte 'imejl, SMS' o robi ili uslugama i / ili promocijama koje vrši prodavac u određenom periodu, bez obaveza po prodavca u pogledu sadržanih informacija.

Sklopljen posao – unovčavanje ili nadoknada iznosa od prodaje sredstva i / ili usluge od strane kompanije _____, kupčeva upotreba procesora platnih kartica odobrenih od strane prodavca, bez obzira na način isporuke.

Specifikacije – sve specifikacije i / ili opisi robe i usluga kako su navedeni u opisu.

2. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

2.1. Plasiranjem porudžbine na veb sajtu, kupac prihvata način komunikacije 'telefonom ili imejlom' putem kojeg prodavac obavlja svoje poslovne aktivnosti.

2.2. Obaveštenja dobijena od kupca nakon informisanja ne predstavljaju kupovinu. Ovo obaveštenje će se vršiti elektronski 'mejlom' ili telefonom.
2.3. Iz zakonski opravdanih razloga, prodavac zadržava pravo na izmenu količine robe i / ili usluga iz porudžbine. Ukoliko prodavac izmeni količinu robe i / ili usluga iz porudžbine, mora obavestiti kupca mejlom ili na broj telefona koji je prodavcu stavljen na raspolaganje pri koraku provere porudžbine 'checkout' i mora vratiti plaćeni iznos.
2.4. Ugovor se zaključuje između prodavca i kupca nakon što kupac od prodavca dobije putem mejla i / ili SMS poruke obaveštenje o otpremi porudžbine.
2.5. Za porudžbine koje će se isporučivati na adresu / lokaciju kupaca, cene i rezervacije robe i / ili usluga važe 14 'četrnaest' kalendarskih dana od predaje porudžbine od strane kupca.
2.6. Dokumenta i informacije koja je prodavac stavio na raspolaganje na veb sajtu biće osnova ugovora, uz to što je garancija koju daje prodavac ili njegovi isporučioci za kupljenu robu.

3. POLITIKA ONLAJN PRODAJE

3.1. Pristup vršenju porudžbine je dozvoljen svakom potrošaču / kupcu.

Iz zakonski opravdanih razloga, kompanija _____ zadržava pravo da ograniči potrošača / kupca u vršenju porudžbine i / ili nekog od prihvaćenih načina plaćanja, ukoliko smatra da na osnovu vladanja ili aktivnosti potrošača / kupca na veb sajtu njegovi postupci mogu da na neki način nanesu štetu kompaniji _____. U bilo kojem slučaju, klijent / kupac može da se obrati korisničkoj službi kompanije _____ kako bi dobio informacije o razlozima za sprovođenje gore-pomenutih mera.

3.2. Komunikacija sa prodavcem se može postići putem direktne interakcije sa njim ili na adrese pomenute u delu "kontakt" na veb sajtu. Prodavac ima slobodu da upravlja dobijenim informacijama bez obaveze da se za to opravdava.

3.3. U slučaju neuobičajeno velikog protoka saobraćaja koji potiče od internet mreže, _____zadržava pravo da od potrošača / kupca traži da ručno unese "captcha" kodove za verifikaciju kako bi zaštitio informacije sa veb sajta

3.4. Veb sajt kompanije ______ može da objavi informacije o robi i / ili uslugama i / ili promocijama koje vrši on ili neko treće lice sa kojim je _____ potpisao ugovore o partnerstvu.

3.5. Sve cene za robu i / ili usluge na veb sajtu su iskazane u dinarima /RSD i PDV je uključen u cenu.

3.6. Prema uslovima iz zakona, cena elektronske robe prikazane na veb sajtu obuhvata zelenu akciznu markicu. Ukoliko potrošač / kupac zatraži pojedinosti vezane za tačan iznos dodate vrednosti, kontaktiraće korisničku službu kompanije _______.

3.7. Pri onlajn plaćanju, prodavac se neće / ne može smatrati odgovornim za druge dodatne troškove koji nastanu po kupca, uključujući, bez ograničenja, naknade za koverziju valute koje važe u banci koja je izdala platnu karticu, gde se valuta izdavanja razlikuje od RSD. Odgovornost za ovu aktivnost snosi isključivo kupac.

3.8 Sve informacije koje se koriste za opisivanje robe i / ili usluga koje su raspoložive na veb sajtu 'statične slike, dinamičke / multimedijalne prezentacije / itd.', a koje se koriste isključivo za prezentaciju, ne predstavljaju ugovornu obavezu po prodavca.

4. USTUPANJE PRUŽANJA USLUGA PODIZVOĐAČIMA

Prodavac može da ustupi i / ili angažuje treće lice kao podizvođača za usluge koje se odnose na ispunjavanje porudžbine. Prodavac će uvek biti u obavezi prema kupcu za sve ugovorne obaveze.

5. PRAVA INTELEKTUALNE I INDUSTRIJSKE SVOJINE

5.1. Sadržaj, kako je definisan u uvodnom delu dokumenta, obuhvata, bez ograničenja, logotipove, stilizovane trgovačke simbole, slike, dinamične slike, tekst i / ili multimedijalni sadržaj na veb sajtu, i oni su isključivo vlasništvo kompanije ______. Ona zadržava sva prava koja su sa tim u vezi dobijena direktno ili posredno 'putem dozvola za upotrebu i / ili publikacija'.

5.2. Potrošač / kupac nema prava da umnožava, ditribuira, objavljuje, prosleđuje, prepravlja i / ili na drugi način menja, koristi, prikazuje na linkovima sadržaj, uključujući svaki sadržaj u bilo kom drugom kontekstu van originalnog koji je namenjen za kompaniju ______, i svaki sadržaj van veb sajta, niti da uklanja znakove koji označavaju autorsko pravo kompanije _______ nad sadržajem i vrši prenos, prodaju, distribuciju materijala koji su načinjeni umnožavanjem, prepravkom ili prikazivanjem sadržaja, osim ukoliko kompanija ______ nije izričito dala pisanu saglasnost.

5.3. Svaki sadržaj za koji potrošač / kupac ima i / ili dobije pristup bilo kojim sredstvom, je predmetni dokument, ukoliko sadržaj nije propraćen konkretim važećim ugovorom o korišćenju.

5.4. Potrošač / kupac može da umnožava, prenosi i / ili koristi sadržaj samo u lične i nekomercijalne svrhe i to samo ako nisu u suprotnosti sa odredbama dokumenta.

5.5. Ukoliko kompanija _______ dodeli potrošaču / kupcu, kako je opisano u posebnom ugovoru o korišćenju, pravo na korišćenje određenog sadržaja na koji potrošač / kupac ima ili dobije pravo prema ovom ugovoru, to pravo će se proširiti samo na onaj ili one sadržaje iz ugovora, samo tokom postojanja njihovog sadržaja na veb sajtu ili na period koji je definisan ugovorom, prema utvrđenim uslovima.

5.6. Nijedan sadržaj koji je predao klijent ili je kupljen putem sredstva komunikacije 'elektronski, telefonski, itd.'' ili dobijen pristupanjem, posećivanjem i / ili pregledavanjem ne predstavlja ugovornu obavezu po kompaniju ______ i / ili zaposlenog / službenika kompanije ______ koji je posredovao u prenosu sadržaja, ukoliko ga je bilo, vezano za pomenuti sadržaj.

5.7. Zabranjena je svaka upotreba sadržaja osim one koja je izričito dozvoljena ovim dokumentom ili pratećim korisničkim ugovorom, ukoliko ga ima.

6. PORUDŽBINA I PLAĆANJE

6.1. Potrošač / kupac može da plasira porudžbine na veb sajtu dodavanjem robe i / ili usluga koje želi u korpu za kupovinu. Završiće porudžbinu plaćanjem putem jednog od izričito naznačenih načina. Kada se jednom doda u vašu korpu za kupovinu, roba i / ili usluga je na raspolaganju za kupovinu u meri u kojoj postoji na zalihama. Dodavanje robe / usluge u korpu za kupovinu, bez završene porudžbine, ne znači i plasiranje porudžbine pa tako nema automatske rezervacije robe / usluga.

6.2. Kupac u koraku provere porudžbine /"checkout" daje saglasnost da su svi podaci dati u potrebnom prostupku kupovine tačni, potpuni i istiniti u vreme porudžbine.

6.3. Sa završenom porudžbinom, kupac je saglasan da prodavac može da ga kontaktira bilo kojim sredstvom koje je na raspolaganju / prihvaćeno od strane prodavca u svakom slučaju kada je potrebno kontaktirati kupca.

6.4. Prodavac može da otkaže porudžbinu koju je izvršio kupac nakon što o tome prethodno obavesti kupca, bez daljih obaveza jedne od strana prema drugoj strani, ili nijedna strana ne mora da potražuje štete u sledećim slučajevima:
6.4.1. da onlajn novčanu transakciju ne prihvati kupčeva akreditivna banka;

-da onlajn novčanu transakciju poništi centar za procesiranje kartica odobren od strane kompanije ______;

-da su podaci koje je pružio klijent / kupac na veb sajtu nepotpuni i / ili netačni;

Pravo na odustanak od ugovora

6.5. Potrošač ima pravo na odustanak iz ugovora u pravnom roku od 14 dana, a to pravo ostvaruje bez obzira na razlog odustanka. Pre nego što se kupac usaglasi sa Uslovima Kupovine, potvrđuje da je upoznat sa pravom na odustak. Postupak odustanka kupac realizuje tako što obavestiti službu kompanije ______ za Odustanak od ugovora pozivom na broj telefona ______ koja će se angažovati za obustavljanje pokrenute porudžbine ili jednostavno slanjem e-maila kompaniji ______ sa naznakomIzjava o Odustanku od ugovora zaključenog na daljinupri čemu je neophpdno istaći identične podatke koji su uneti prilikom poružbine, obavezni elementi su sledeći:
-Ime i prezime potrošača ;
-Adresa potrošača ;
-Model proizvoda;
-Kontakt telefon.
Ukoliko potrošač / kupac zatraži da se povuče iz ugovora u pravnom roku, moraće da vrati sve poklone koji su pratili proizvod. U slučaju kada kupac otkazuje ugovor on i snosi troškove povraćaja robe. Ukoliko je porudžbina plaćena, prodavac će vratiti iznos u roku od 14 'četrnaest' dana od datuma kada je kupac obavestio prodavca o svojoj odluci da se povuče iz ugovora. Iznos će biti vraćen na sledeći način:

6.5.1. za plaćanja karticom vraća se iznos na račun sa koga je izvršeno plaćanje;
6.5.2. za porudžbine koje plaća banka / gotovinski / iTransfer-om / kartični bankar-bankarskim transferom;
6.5.3. za porudžbine koje su plaćene kreditnom karticom banke ______ sporazumom o poništavanju / ponovnom obračunu stope.

6.6. Prodavac može da odloži nadoknadu plaćenog iznosa do prijema prodate robe ili do prijema dokaza da je roba poslata, ukoliko se sam ne ponudi da preuzme robu 'uzeće najskoriji rok'.

6.7.Ukoliko prodavac ne može da isporuči robu i / ili uslugu koju je poručio kupac, prodavac će obavestiti potrošača / kupca o toj činjenici i vratiće na kupčev nalog iznos jednak iznosu robe i / ili usluge u roku od 14 'četrnaest' dana od datuma kada kupac bude primio k znanju tu činjenicu ili datuma kada potrošač bude izričito iskazao svoju nameru da raskine ugovor.

7. ROBA / USLUGE ZA KOJE SE NE GARANTUJE PRAVO NA POVLAČENJE IZ UGOVORA

7.1. Izuzeci iz prava na povlačenje iz ugovora su sledeći:
7.1.1. isporuka robe i / ili usluga čija cena zavisi od fluktuacija na finansijskom tržištu koje prodavac ne može da kontroliše i koje mogu nastati tokom povlačenja;
7.1.2. isporuka robe prema specifikacijama kupca ili jasno personalizovanim;
7.1.3. isporuka robe koja je podložna ubrzanom propadanju;
7.1.4. isporuka zapečaćene robe koja se ne može vratiti iz zdravstvenih ili higijenskih razloga i koju kupac nije otpečatio;
7.1.5. isporuka robe koja je korišćena od strane kupca ili koja je oštećena kupčevom krivicom.

8. POLITIKA PRIVATNOSTI

8.1. Sve informacije koje je pružio kupac / prodavac / klijent ostaće vlasništvo prodavca.

8.2. Kupac / klijent neće davati nikakve izjave za javnost, promocije, saopštenja za štampu niti na drugi način otkriti trećoj strani informacije o porudžbini / ugovoru bez prethodne pisane saglasnosti prodavca.

8.3. Predajom informacija ili materijala preko ovog veb sajta, i neopozivo nudi prodavcu neograničeni pristup, pravo da koristi, umnožava, prikazuje, menja, prenosi i prosleđuje te materijale ili informacije. Takođe ste saglasni da prodavac može nesmetano da koristi, za sopstvene interese, ove ideje, koncepte, tehnička znanja ili tehnike koje šaljete preko veb sajta. Kompanija _____ neće imati obaveze vezano za poverljivost poslatih informacija, ukoliko ukoliko zakonom nije drugačije naznačeno s tim u vezi.

8.4. Unosom u bazu podataka kompanije _____, klijent / kupac daje izričitu saglasnost, u okviru zakona, da ga mogu kontaktirati treća lica, partneri kompanije ______: provajderi marketinških usluga, ostali provajderi usluga; državne agencije, vladina ili osiguravajuća udruženja, kada konkretan zakon to omogućava; druge kompanije sa kojima kompanija _____ može da razvije zajednički program za tendere za robu i / ili usluge, itd.

8.5. U ime ______-aobavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni ______-a 'i poslovni partneri' odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

8.6. _____ DOO, adresa:______, email:______, telefon:_______ obrađuje vaše podatke o ličnosti. Vrste podataka o ličnosti koje prikuplja kompanija _____ DOO : Email adresa, Ime i prezime, Broj telefona, Datum rođenja, Adresa stanovanja, IP adresa, Broj platne kartice

8.7. Svrha obrade i pravni osnov _______ DOO koristi vaše podatke za sledeće svrhe: kreiranje korisničkih naloga, pružanje osnovnih usluga, obrada transakcija, komunikacija sa korisnicima, druge svrhe: preuzimanje porudžbine, informisanje o cenama proizvoda

8.8. ______ DOO podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
-Pristanak,
-Zaključenje ili izvršenje ugovora,
-Izvršavanje zakonske obaveze,
-Pristanak možete povući u svakom trenutku.

8.9. Pristup vašim podacima imaju: IT podrška, najznačajnija treća lica koja koriste Vaše podatke o ličnosti su Kurirske službe kojima prosleđujemo podatke za isporuku.

8.10. Zaštita podataka _____DOO štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
- enkriptovanje podataka,
- antivirus zaštita,
- sistem privilegija i rola,
- sistem informisanja.

8.11. _____ DOO ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.____ DOO ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije, kao ni van teritorije Republike Srbije.
Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
- Potvrda da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti;
- Pristup Vašim podacima o ličnosti;
- Ispravku Vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
- Brisanje Vaših podataka o ličnosti;
- Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;

8.12. Prava možete ostvariti kontaktiranjem ____ DOO na sledeće načine:
Pozivom na broj telefona _____ ili slanjem e-maila na zvaničnu adresu ______


8.13. Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

9. OGLAŠAVANJE

9.1.Bilteni kompanije _____ se šalju preko specijalizovanih partnera odobrenih od strane kompanije _____. Stoga je poverljivost i bezbednost zagarantovana.

9.2. Kada klijent otvori nalog, on ima mogućnost da izrazi svoju saglasnost za prijem biltena. Opcija o saglasnosti koju daje klijent može se promeniti u svakom trenutku tako što će kontaktirati kompaniju _____ s tim u vezi.

9.3. Klijent ili potrošač može u svakom trenutku da otkaže prijem biltena putem specijalnog linka ili pozivanjem bilo kog broja telefona iz biltena;

9.4. Otkazivanje prijema biltena označava povlačenje dozvole koja je data ovim dokumentom.

10.FAKTURISANJE – PLAĆANJE

10.1. Komercijalne cene prikazane na veb sajt ______ obuhvataju PDV u skladu sa zakonskim propisima.

10.2.. Kupac može platiti poručenu robu na teritoriji R.Srbije putem sledećih načina:
-pouzećem nakon što roba pristigne na njegovu adresu;
-plaćanjem predračuna koji mu se dostavlja nakon izvršene online porudžbine;
-ili platnom karticom.

10.3. Cena, način plaćanja i rok plaćanja su naznačeni u svakoj porudžbini. Prodavac će kupcu izdati fakturu za isporučenu robu i usluge. Obaveza kupca je da pruži sve potrebne informacije u skladu sa zakonskim propisima.

10.4. Prodavac će prikazati ogovarajuće fakture koje sadrže robu i /ili usluge koje prodaje kompanija ______, osim za robu i / ili usluge koje prodaju partneri kompanije ______ i druga plaćanja vezano za porudžbinu u elektronskoj formi dodavanjem računa u nalog ili mejl kupca, na mejl koji je kupac naveo u svom nalogu, ili na papiru, sa isporukom predmeta nabavke.

10.5. Zbog tačne komunikacije vezano za fakturu, kupčeve tekuće obaveze su da izvrši ažuriranje postojećeg naloga kad god se neki podatak iz njegovog naloga i pristupne informacije i dokumenta odnose na svaku porudžbinu.

10.6. Na ovaj način će komunikacija kupca, pristupanjem nalogu, sadržati evidenciju faktura koje izdaje kompanija _____- i može da sačuva i arhivira njihovo stanje u svakom trenutku i na način na koji to bude želeo.

10.7. Slanjem porudžbine, kupac je saglasan da primi fakture u elektronskom formatu tako što će ih kompanija ______ dodati u nalog, ili elektronskom poštom na adresu navedenu u nalogu.

10.8. Ukoliko ova informacija nije na raspolaganju više od 48 'Cetrdeset osam' sati na nalogu, molimo da nas obavestite mejlom na: ______

10.9. Podacima o plaćanju karticom od strane klijenta / korisnika / kupca se neće često pristupati. Neće ih čuvati kompanija _____ ni centar za procesiranje plaćanja koji je integrisan u veb sajt, nego institucija za licencirane transakcije ili drugi ovlašćeni organ koji pruža usluge čuvanja podataka o identifikacionim karticama, o čijem će identitetu klijent / korisnik / kupac biti obavešten pre unosa podataka.

10.10. U nekim slučajevima, da bi se zadržala bezbednost transakcija, pri registraciji porudžbine od kupca će se tražiti da ovlasti plaćanje tako što će ponovo uneti svoju šifru naloga ili koristiti otiske prstiju na mobilnim terminalima koji imaju takvu mogućnost.

10.11 Iz bezbednosnih razloga, klijentu / korisniku / kupcu se savetuje da ne ostane ulogovan na veb sajt i da izbegava izmenu automatskih opcija logovanja na mobilnim uređajima. Otkrivanje pristupne lozinke naloga nije dozvoljeno i preporučuje se korišćenje jakih lozinki 'n.pr.: da sadrži najmanje osam karaktera, uključujući veliko slovo, malo slovo, brojeve i specijalne karaktere'.

10.12. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj /kriptovanoj formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca _____ pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

10.13. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, _____ je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

11. ISPORUKA ROBE

11.1. Prodavac je dužan da isporuči robu potrošaču / kupcu.

11.2. Prodavac će obezbediti odgovarajuće pakovanje robe i dostavu dokumentacije.

11.3. BESPLATNA ISPORUKA

Prodavac će isporučivati robu i usluge u Srbiji potpuno besplatno u slučaju kada vrednost porudžbine iznosi preko _______ dinara. Kada to nije slučaj, prodavac će naplatiti isporuku u iznosu koji će zavisiti od poručene količine i težine.

12. GARANCIJE

12.1. Sva roba koju prodaje kompanija ______, osim ponovo zapečaćene robe, ima prednost garancije u skladu sa važećim zakonom i kreatorima trgovinske politike. Roba je nova 'osim ponovo zapečaćene robe' u originalnoj ambalaži i potiče od izvora koje je odobrio proizvođač.

12.2. U slučaju robe koju prodaje i isporučuje kompanija _____, uverenja o garanciji izdaje direktno proizvođač, tamo gde ima mrežu nacionalne usluge. Ako se uverenjima o garanciji pruža usluga "pokupi i vrati", to znači da se roba preuzima i isporučuje besplatno.

12.3. U slučaju robe koju kompanija ______ prodaje i isporučuje preko svojih partnera, kupac će za svaku isporuku robe dobiti uverenje o garanciji sa pojedinostima koje pruža servisni centar za popravku u garantnom roku. Garanciju za robu koja je nabavljena preko partnera daje ovlašćeni servis koji je pomenut u garanciji.

12.4. Zbog tačne komunikacije vezano za uverenje o garanciji za robu iz porudžbine, kupčeve tekuće obaveze su da izvrši ažuriranje postojećeg naloga kad god se neki podatak iz njegovog naloga i pristupne informacije i dokumenta odnose na svaku porudžbinu.email:________, kupac će voditi evidenciju o uverenjima za garancije koje izdaje kompanija _______ i može da sačuna i arhivira njihovo stanje u svakom trenutku na način na koji to bude želeo.

12.5. Ukoliko su uverenja o garancijama izdali proizvođači, roba koja ima nedostataka mora se u garantnom roku pokazati direktno u najbližem servisnom centru koji je pomenut u uverenju. Ovlašćeni proizvođač će preuzeti punu odgvornost da razreši garanciju.email:______. Svaka kasnija prijava neće biti uzeta u obzir.

12.6. Za ponovo zapečaćenu robu, garanciju izdaje kompanija kompanija ______. Garancija može da pokrije period koji se razlikuje od perioda garancije za istu robu koja se ponovo pečati. Garantni rok je naveden u uverenju o garanciji za svaku posebno zapečaćenu stavku. Uslovi korišćenja, rukovanja i transporta zapečaćene robe odgovaraju onim uslovima za proizvode koji su zapečaćeni, i uživaju iste usluge, osim ukoliko drugačije nije navedeno na stranici proizvoda.

13. PRENOS PRAVA SVOJINE

14. NADOKNADA ŠTETE

Kompanija _______ može u svakom trenutku menjati uslove i odredbe na veb sajtu, nasuprot potrošačima / korisnicima / kupcima od datuma slanja postova na veb sajt. Prihvatanje uslova i odredbi veb sajta potvrđuje se odabirom odgovarajućih polja za čekiranje na veb sajtu / slanjem porudžbine napismeno ili telefonom / putem onlajn plaćanja / prijemom robe pri isporuci.

15. REGISTRACIJA KOMENTARA, PITANJA I ODGOVORA

Kada komentar / pitanje ili odgovor korisnika / klijenta / kupca dobije signal da ima neprimeren sadržaj sa čisto subjektivnog aspekta, prodavac će pažljivo pregledati sadržaj kako bi utvrdio da li krši uslove i odredbe veb sajta. Uneti tekstovi, fotografije ili video snimci se brišu sa veb sajta samo nakon što ih prodavac bude pregledao. Rok za reklamacije ili pozivanje na izvor je 30 kalendarskih dana od prijema.

16. VIŠA SILA

16.1. Nijedna ugovorna strana neće imati obavezu ukoliko ne ispuni svoje ugovorne obaveze, ukoliko je do takvog neizvršavanja obaveza na vreme i / ili propisno u celini ili delimično, došlo usled dejstva više sile. Viša sila je nepredvidiva, van kontrole ugovornih strana i ne može se izbeći.

16.2. Ukoliko u roku od petnaest ,'15' dana dejstvo više sile ne prestane, svaka strana će imati pravo da obavesti drugu stranu o raskidu ugovora bez mogućnosti da bilo koja strana potražuje štete.

17. NADLEŽNI SUD

17.1.0. Obrada ličnih podataka

Unošenjem vaših podataka u formular za otvaranje naloga i /ili porudžbinu, izjavljujeteda bezuslovno prihvata da vaši lični podaci budu uključeni u bazu podataka kompanije ______, registrovane u registru za obradu ličnih podataka pod brojem ____________- i da izričito i neopozivo prihvatate da ti lični podaci budu sačuvani, korišćeni i obrađivani teritorijalno neograničeno i / ili privremeno od strane kompanije ______, podružnica i njihovih saradnika na razvoju i / ili sprovođenju aktivnosti kao što su, bez ograničenja, komercijalne aktivnosti, promocija proizvoda i usluga, marketing, oglašavanje, medija, administracija, razvoj, istraživanje tržišta, statistika, praćenje i nadzor prodaje, i potrošačko ponašanje. Takođe, izričito i neopozivo prihvatate da te lične podatke kompanija ______ može da prebaci / prenese podružnice i druga / ostala lica u zemlji i inostranstvu.Pročitavši ove uslove i odredbe, upoznati ste da vam se garantuju prava prema zakonu, naime pravo na informisanje, pristup podacima, pravo na intervenciju, pravo na protivljenje, pravo da se ne podleže pojedinačnoj odluci, pravo da se ide na sud u slučaju kršenja prava kupca prema zakonu br. 677/2001 o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka. Takođe, imate pravo da se usprotivite obradi vaših ličnih podataka i da tražite njihovo celokupno ili delimično brisanje.des@des.rs, možete da slobodno ostvarite sledeća prava:

- jednom godišnje, potvrditi da su ili nisu obrađeni lični podaci;

- ometati prenos podataka;

- usprotiviti se obradi podataka iz opravdanih razloga vezano za njihovu konkretnu situaciju

- obrisati podatke, osim uko nije zahtevano zakonom.

email:______, možete da ostvarite pravo na podatke, kako bude potrebno:

16.7.1. ispravku, ažuriranje, blokiranje ili brisanje podataka čija obrada nije u skladu sa zakonom br. 677/2001 o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja tih podataka, naročito nepotpunih ili netačnih podataka;

16.7.2. pretvaranje u anonimne podatke čija obrada nije u skladu sa zakonom br. 677/2001 o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja tih podataka;

16.7.3. obaveštavanje treće strane kojoj su podaci otkriveni, osim ukoliko se to pokaže nemogućim ili traži neproporcionalan napor ka zakonskom interesu koji može biti narušen.Kompanija ______ može da obavesti korisnike / klijente putem nedeljnog biltena o aktuelnim ponudama, i može da šalje čestitke, pokloni kupone i da šalje druge specijalne poruke.Kompanija ______ ne podržava spam. Svaki korisnik / potrošač je izričito dao svoju imejl na veb sajtu websitu _____ i može da odabere da je obriše iz naše baze podataka.Takođe, kompanija ______ može da dostavi vaše lične podatke drugim kompanijama s kojima je u partnerstvu, ali samo ako se one obavežu na poverljivost, što garantuje da će podaci bezbedno čuvati i da je odredba o ličnim podacima zahtevana zakonom, za sledeće: provajdere marketinških usluga, kurirske službe, usluge plaćanja / bankarstva, telemarketinške i druge usluge, druge kompanije sa kojima možemo da razvijemo zajedničke programe koje nude da trguju našim proizvodima i uslugama, osiguravaoce.Vaši lični podaci mogu se dostaviti kancelariji javnog tužioca, policiji, sudovima i drugim državnim organima prema i u okviru zakona kako je izričito navedeno u odgovoru na prijave.

3. Model povlačenja iz ugovora na osnovu Hitne uredbe br. 34/2014 o potrošačkim pravima u ugovorima sa stručnjacima i izmenom i dopunom određenih aktova 'objavljene u"Službenom glasniku", deo I, br. 427 od dana 11.06.2014. godine'

Poštovani potrošači, popunite i vratite ovaj obrazac samo ukoliko želite da se povučete iz ugovora.

je potrebno, broj telefona, broj faksimila i imejl adresu stručnjaka

povlačim iz mog / našeg * ugovora za prodaju

sledeće robe * / pružanje sledećih usluga *

- Poručeno dana * / primljeno dana *

- Naziv potrošača

- Adresa potrošača

- Potpis potrošača 'Wamo ako je ovaj obrazac na papiru'

- Datum

* Izbrisati gde je potrebno.

Važne informacije o potrošačkom pravu na povlačenje, na osnovu Hitne uredbe br. 34/2014 o potrošačkim pravima u ugovorima sa stručnjacima i izmenama i dopunama određenih akata 'objavljene u "Službenom glasniku", deo I, br. 427 od dana 11.06.2014. godine'

- od dana kada ste vi unesete ili treće lice, a da nije špediter, uz vašu saglasnost. Fizičko vlasništvo nad robom 'u slučaju ugovora za više proizvoda koje je poručio potrošač u jednoj porudžbini ili je isporučeno odvojeno'

ili

- od dana kada ste vi ili treće lice, a da nije špediter, uz vašu saglasnost. Fizičko vlasništvo poslednje šarže ili poslednjeg kamiona 'u ugovoru za isporuku proizvoda koji se sastoji od više šarži ili komada'

ili

obrazac o povlačenju ili neku drugu neopozivu izjavu. Ukoliko koristite ovu opciju, mi ćemo vas obavestiti bez odlaganja, na trajnom medijumu, na primer, potvrditi mejlom prijem povlačenja iz ugovora.

18. REKLAMACIJA I NAČIN REŠAVANJA REKLAMACIJA

Uslovi kupovine i način rešavanja reklamacija

1. Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene su date u dinarima. Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja.

2. Proizvodi koje poručite putem Interneta biće vam isporučeni posredstvom kurirske službe _____, a plaćate ih prilikom preuzimanja ili platnom karticom putem Interneta: VISA, American Express, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Kurirska služba će Vam prilikom uručenja naplatiti trošak isporuke.

3. Poručeni proizvod/proizvodi biće vam isporučeni u roku od maksimalno 6 nedelja od datuma porudžbine 'u slučaju da proizvoda trenutno nema na zalihama'. Ukoliko proizvoda ima na zalihama, on će vam biti isporučen za najviše 7 dana od datuma poručivanja. Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda.

4. Sva dodatna pitanja u vezi proizvoda, cena ili isporuke možete nam postaviti i putem telefona na broj ______ ili e-maila na adresu: _______ .Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo.

5. Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

NAPOMENA: Ovo pravo od odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu u prodavnicama s obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija.

pozovite broj telefona _______ i procedura za vraćanje proizvoda će vam biti detaljno objašnjena
ili pošaljite e-mail sa Vašim zahtevom na e-mail adresu _______
6. Vraćanje proizvoda kupljenog u našim prodavnicamavrši se shodno Članu 56 Zakona o zaštiti potrošača 'Sl. Glasnik RS 62/2014' Reklamacije se izjavljuju u PJ-Prodavnici u kojoj je roba kupljena od strane Potrošača.

Lica ovlašćena za prijem reklamacije su svi zaposleni u PJ-Prodavnici.

Reklamacija može da se izjavi usmeno, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.

Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija za svaku PJ-Prodavnicu i dužan je da je čuva dve godine od dana podnošenja reklamacije Potrošača.

Prodavac izjavljuje će u svemu poštovati odredbe člana 56 Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.

VAŽNO!: Vraćanje usled nezadovoljstva nije moguće izvršiti za proizvode kupljene kod naših franšiznih i veleprodajnih partnera.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica putem interneta, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, ______ je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
Na osnovu Člana 56 Zakona o zaštiti potrošača /Sl. Glasnik RS br. 62/2014, Direktor društva dana 01.12.2014. donosi

PRAVILNIK o načinu i postupku rešavanja reklamacija potrošača
Opšte odredbe

Član 1.

Ovim Pravilnikom bliže se uređuju način i postupak rešavanja reklamacija potrošača u slučaju nesaobraznosti/nedostatka prodate robe odnosno proizvoda, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu potrošača.

Član 2.

Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika i Zakonom o zaštiti potrošača.

Član 3.

Na sve odnose koji se tiču prava i zaštite potrošača a nisu regulisani ovim Pravilnikom shodno se primenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o fiskalnim kasama i relevantnim propisima.

Član 4.

Na robi/proizvodu u prodaji, koja služi kao izložbeni primerak mora da stoji oznaka 'uzorak' ili 'nije za prodaju'.

Ako se u prodaji nalazi roba/proizvod sa nedostatkom, ona mora biti fizički odvojena od ostale robe/proizvoda sa jasno istaknutom oznakom 'roba/proizvod sa nedostatkom'.

Saobraznost robe

Član 5.

Pretpostavlja se da je isporučena roba/proizvod saobrazna ugovoru:

ako odgovara opisu koji je dao prodavac, i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
ako ima svojstva za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
Član 6.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača /kupca.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača /kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Prava i obaveze potrošača i prodavca

Član 7.

Potrošač /Kupac mora biti obavešten o obimu, uslovima i načinu reklamacije robe/proizvoda, gde i kome se podnosi reklamacija, kao i ostalim odredbama Pravilnika a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

U svim maloprodajnim objektima na vidnom mestu treba istaći obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, sa informacijom o licima ovlašćenim za prijem reklamacija u toku radnog vremena maloprodajnog objekta.

Član 8.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci na robi/proizvodu nastali njegovom krivicom usled nepridržavanja uputstva za upotrebu proizvoda odnosno ako proizvod nije korišćen i održavan u skladu sa deklaracijom na robu/proizvodu.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako roba nema nedostataka 'saobrazna je ugovoru o prodaji'.

Potrošač ne može da raskine ugovor ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

Potrošač nema pravo na reklamaciju robe/proizvoda ako nema dokaz 'Fiskalni isečak, slip, administrativnu zabranu' da je proizvod kupljen u maloprodajnom objektu gde se reklamira u zakonom propisanom roku.

Postupak rešavanja reklamacije

Član 9.

Potrošač /kupac reklamaciju može izjaviti usmeno, u prodajnom objektu u kojem je robu kupio robu - Gornji Verušić 58, 24106 Subotica ili Službi reklamacija prodavca - telefonom pozivom na broj 024/664669, pisanim putem ili elektronskim putem 'izjavu o reklamaciji poslati na e-mail kompanije DES sales@des.rs'.

Potrošač /kupac reklamaciju može izjaviti isključivo uz dostavu fiskalnog isečka, odnosno računa o kupljenoj robi, ili drugog dokaza o kupovini 'kopija računa, slip i dr'.

Član 10.

Prodavac ne može za rešavanje reklamacije potrošača uslovljavati dostavljanjem ambalaže robe/proizvoda.

Nemogućnost dostavljanja ambalaže ne može biti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti robe/proizvoda.

Član 11.

Ovlašćeno lice u maloprodajnom objektu komapnije _____ ili ovlašćeno lice Službe reklamacija naše kompanije u zavisnosti od toga gde je reklamacija podneta dužni smo da potrošaču, prilikom prijema reklamacije, izdaju Potvrdu o prijemu reklamacije odnosno da saopštimo broj pod kojim je reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Potvrda o prijemu reklamacije se izdaje u 2 primerka:

1 primerak za potrošača /kupca
1 primerak koji ostaje u maloprodajnom objektu ili Službi reklamacija prodavca
Ukoliko reklamaciju nije moguće rešiti na licu mesta, kopija primerka koji ostaje u maloprodajnom objektu - Službi reklamacija prodavca.

Potvrda o prijemu reklamacija se overava pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Član 12.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije potrošača.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi /naziv, šifra artikla, cena, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Član 13.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 14 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Član 14.

Potrošač /kupac koji obaveštava kompaniju _____ - prodavca o nesaobraznosti robe pozivom Službe za reklamaciju na broj telefona ______ ili slanjem e-maila na adresu _______, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost bez naknade, popravkom ili zamenom, ili da raskine ugovor tj. da traži povraćaj novca.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe otkloni popravkom ili zamenom.

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Ukoliko otklanjanje nesaobraznosti u smislu prethodne rečenice nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da izjavi da raskida ugovor.

Član 14.1.
Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka iz ugovora
Nakon isteka zakonskog roka, prodavac obezbeđuje potrošaču rezervne delove koje ima u svom asortimanu po redovnoj ceni koja je istaknuta na sajtu, bez obaveze ugradnje i zamene rezervnog dela, priključnih aparata i sličnih delova.

Član 15.

Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije i uputstva za upotrebu u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i sl.

Član 16.

Ovlašćeno lice maloprodajnog objekta ili Službe reklamacija prodavca, sve podatke o prispelim reklamacijama, kao i o načinu njihovog razrešenja unosi u Knjigu evidencije reklamacija kupaca koja se vodi elektronski.

Ovlašćeno lice maloprodajnog objekta je dužno da primi reklamaciju i ukoliko nije u mogućnosti da je reši na licu mesta, istu odmah prosledi Službi reklamacija prodavca radi daljeg vođenja postupka i rešavanja reklamacije.

Služba reklamacija prodavca odlučuje odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

O odluci o reklamaciji ovlašćeno lice obaveštava potrošača pisanim putem, slanjem obaveštenja preporučenom poštom ili elektronskim putem.

Član 17.

Ovlašćeno lice službe reklamacija prodavca odnosno ovlašćeno lice u maloprodajnom objektu može doneti odluku:

Da se nedostatak na proizvodu otkloni uz saglasnost kupca
Da se kupljena roba zameni novom ili sličnom
Da se vrati plaćeni iznos kupcu prema fiskalnom isečku
Član 18.

Svi troškovi koji nastanu po osnovu osnovane reklamacije padaju na teret Prodavca.

Ukoliko se ispostavi da je reklamacija neosnovana, troškove vraćanja proizvoda snosi Kupac.

Ovlašćenja i odgovornosti

Član 19.

Ukoliko prodavac i potrošač /kupac ne mogu da reše potrošački spor rešavanje spora je u nadležnosti nadležnog suda.

Ukoliko dođe do spora preko nadležnog suda ili spor bude pokrenut na osnovu prijave nadležnog inspektora zbog nepravilnog i neblagovremenog postupka prema potrošaču /kupcu, odgovorno lice u smislu ovog Pravilnika je ovlašćeno lice maloprodajnog objekta i/ili Službe reklamacija prodavca, u zavisnosti od konkretnih okolnosti svakog pojedinačnog slučaja.

Ostale odredbe

Član 20.

Ovlašćeno lice u maloprodajnom objektu i ovlašćeno lice Službe reklamacija prodavca dužni su da vode evidenciju za svaku reklamaciju, po svim elementima za svaki mesec.

Član 21.

Rešene reklamacije, za koje je izdat novi proizvod, odnosno dat nalog za povraćaj kupovnog iznosa, dostavljaju se sa uz odgovarajuću dokumentaciju Poslovnoj jedinici - prodavnici na koju se reklamacija odnosila i Finansijskom sektoru.

Prelazne i završne odredbe

Član 22.

Ovaj Pravilnik objavljuje se na oglasnoj tabli društva i stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku i načinu rešavanja reklamacija za robu od 22.11.2011. godine.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj /ktiptovanoj formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca ______ , pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem.

Koristimo kolačiće da bi Vam pružili najbolje moguće iskustvo na našoj web stranici i stvorili ciljano oglašavanje.

Prihvatite samo potrebne kolačiće. Pročitajte više o našoj upotrebi kolačića.